Regulamin
Regulamin konkursu na najlepszy pomysł usprawniający księgarnię internetową Zinamon.pl
&1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu jest Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azymut Sp. z o.o. ,ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa.
&2
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy użytkownik księgarni internetowej Zinamon.pl, który poda dane kontaktowe i zgłosi pomysł usprawnienia funkcjonowania strony internetowej Zinamon.pl.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy zgłosić swój pomysł na usprawnienie strony internetowej Zinamon.pl na : konkurs.zinamon.pl.
 3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich zaproponowanych funkcjonalności.
&3
PRZEBIEG KONKURSU
 1. Konkurs trwa od 19.04 do 3.05.2012 r.
 2. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez internautów w drodze głosowania. Użytkownik może głosować tylko raz na jeden pomysł. Organizator zastrzega sobie prawo do analizy przebiegu głosowania i eliminowania prób sztucznego zwiększania liczby głosów.
 3. Organizator będzie moderował wpisy konkursowe.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 10.05.2012 na stronie Zinamon.pl. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową.
&4
NAGRODA
 1. Nagroda główna przeznaczona jest dla osoby, która zbierze najwięcej głosów za swój pomysł i otrzyma 300 zł na zakupy w Zinamon.pl.
 2. Nagroda za zajęcie drugiego miejsca w głosowaniu, to zakupy na wartość 200 zł, trzecie miejsce premiowane jest zakupami o wartości 100 zł.
 3. Kolejnych 10 osób otrzyma kody rabatowe uprawniające do 30-procentowej zniżki na zakupy w Zinamon.pl
 4. W przypadku równej liczby głosów Organizator zastrzega sobie wyboru nagrodzonego pomysłu.
 5. Nagrodę dodatkową w wysokości 200 zł na zakupy w Zinamon.pl przyzna Organizator, za najlepszy pomysł jego zdaniem.
 6. Zwycięzcy (pierwsze 3 miejsca oraz nagroda dodatkowa) mają 3 miesiące na wykorzystanie nagrody, a o sposobie jej realizacji zostaną powiadomieni osobnym mailem. Koszty wysyłki pokrywa Organizator.
&5
PUBLIKACJA
 1. W przypadku wdrożenia nagrodzonych pomysłów, zwycięzca wyraża zgodę na przeniesienie całości praw autorskich i majątkowych do zgłoszonych pomysłów na Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą, w razie wdrożenia nagrodzonego pomysłu, na nieodpłatne przeniesienie całości praw we wszystkich polach eksploatacji:. Np. druku, w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie, oraz innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora, w szczególności zaś do posługiwania się wdrożoną funkcjonalnością w sklepie Zinamon.pl. Przeniesienie praw autorskich nastąpi w momencie wyboru zwycięzców i wyróżnionych przez Internautów i Organizatora i podaniu informacji o chęci przystąpienia do wdrożenia pomysłu.
&6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby konkursu tj. w zakresie kontaktu poprzez adres e-mail i wysyłki nagród.
 2. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej na podany w Formularzu adres e-mail.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji prac niespełniających wymogów uwzględnionych w niniejszym regulaminie.
 4. W kwestiach nieregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
PARTNER KONKURSU: lubimyczytac.pl
Copyrights by Zinamon 2012